https://dekleineruitenwasser.com/https://dekleineruitenwasser.com/https://dekleineruitenwasser.com/

De kleine ruitenwasser


Algemene voorwaarden

Voor onze offertes en uitvoering van werken gelden de hierna vermelde voorwaarden:

1. De vaste prijzen zijn – tenzij anders vermeld in de offerte – opgemaakt voor het ‘standaard onderhoud’ van de ramen en houdt zowel het

periodiek onderhoud van het glaswerk als de raamlijsten in. Voor een ‘grondige (eerste) opkuis’ (het verwijderen van overtollig

atmosferisch vuil of groenafzetting, hardnekkige vlekken, verf- en plakresten, siliconen, kalksporen, e.a.) wordt een supplement

aangerekend, dit afhankelijk van de graad van bevuiling en dus afhankelijk van de extra gepresteerde werktijd (39 euro / uur – excl BTW)

2. De vaste prijzen voor het standaard onderhoud van de ramen zijn enkel geldig indien een tussentijd van min. 1 week tot max. 3 maanden

wordt gerespecteerd. Zo niet, wordt een supplement aangerekend volgens ‘periodiek-regel’, nl.:

+ 10% indien: 3 maanden ‹ periodiek ≤ 6 maanden ;

+ 15% indien: 6 maanden ‹ periodiek ≤ 12 maanden;

+ 25% indien: periodiek › 12 maanden;

+ vrij supplement, afhankelijk van de extra gepresteerde werktijd, indien: periodiek › 18 maanden.

3. De prijzen zijn excl. btw en taksen. De BTW is steeds ten laste van de particuliere klant. Ingeval na opmaak van offerte en vóór uitvoering

van de werken de BTW voet gewijzigd wordt, zullen de prijzen aan de nieuwe BTW voet worden onderworpen. Voor BTWbelastingsplichtigen geldt K.B. nr. 1, artikel 20: belasting te voldoen door de medecontractant.

4. Annuleren van een afspraak dient minstens 2 werkdagen op voorhand te gebeuren zoniet worden er 1 uur werktijd aangerekend. .

5. Per verzending van een factuur per post wordt een administratiekost van 5 EUR (0% BTW) aangerekend. Deze kost valt weg bij digitale

facturatie. Gelieve hiertoe uw e-mailadres door te geven.

6. De prijzen zijn geldig tot het einde van het werkjaar waarin de offerte is opgemaakt.

7. De prijzen voor de uitvoering van de werken bevatten lonen, salarissen, sociale lasten, materialen, producten en algemene kosten dit

tegen de tarieven die gelden op de dag van de uitgevoerde werken. Echter, stromend water en elektriciteit worden – indien nodig – gratis

verstrekt door de klant.

8. Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden naargelang de evolutie van de werkkosten. De prijswijziging

wordt automatisch doorgevoerd vanaf het eerstvolgende onderhoud.

9. Noch het vrijmaken van de vensterbanken, noch het verplaatsen en terugplaatsen van (zware) meubelen, bloempotten en andere

decoratie, noch het verwijderen van raamdecoratie en vliegenhorren zijn in principe in de vaste prijs inbegrepen. Dit is de

verantwoordelijkheid van de klant en dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van het onderhoud. In extreme gevallen wordt hiervoor

een supplement aangerekend. Bovendien geldt hierbij artikel 14.

10. De facturen zijn elektronisch betaalbaar op het opgegeven rekeningnummer (terug te vinden op de factuur) of contant betaalbaar

onmiddellijk na uitvoering van de werken waarna een factuur met vermelding ‘voldaan’ zal worden toegestuurd.

11. De facturen welke op hun vervaldag (15 dagen na factuurdatum) niet betaald zijn, zullen, en dit zonder dat enige aanmaning of

ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12 % per jaar, met een minimum van 25,00 EUR. Bij een nietbetaling na 60 dagen is een schadevergoeding van toepassing gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag

12. Bij niet- of wanbetaling houden wij ons het recht voor om de verdere prestaties en diensten (tijdig of definitief) stop te zetten.

13. Alle klachten of bezwaren, van welke aard ook, moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de 48 uur na beëindiging

van de werken schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van aangetekend schrijven. Klachten over de opstelling

en berekening van de factuur dienen geformuleerd te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

14. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit onze

activiteiten en dit noch voor schade geleden door de klant, zijn personeel of zijn installaties, noch voor schade geleden door derden,

behoudens en in de mate dat onze B.A. verzekering dekking zou verlenen. In de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door

onze verzekering, zal de franchise ten laste blijven van de klant. We zijn niet verantwoordelijk voor breuk en/of schade aan

lichtinstallaties, muren, plafonnering en dakbedekking, krassen in en/of breuk van ramen (glaswerk en/of raamlijsten), spiegels, rolluiken,

dakgoten, en zonnepanelen, inkrimping en/of verkleuring van tapijten en alle types vloeren ten gevolge van een reiniging, evenals voor

schade en/of breuk ten gevolge van het verplaatsen van meubelen, bloempotten en andere decoratie en/of het verwijderen van

raamdecoratie, evenals voor schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte toestand van de gebouwen, installaties, meubilair en

materieel, evenals voor welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels, enz.

15. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt

bevoegd.

0